Some Chinese Swears

Simple, yet effective:

 • “Ta ma de.” ~ “Dammit.”
 • “Bizui.” ~ “Shut up.”
 • “Jen dao mei!” ~ “Just our luck!”
 • “Hun dan!” ~ “Damn!”
 • “Tzao gao.” ~ “Crap.”
 • “Hwoon dahn.” ~ “Jerk.”
 • “pee-goo” ~ “bottom” [ass]
 • “gos se” ~ “Dog crap”
 • “hwun dan” ~ “bastard”
 • “jien huo” ~ “cheap floozy”

More complex:

 • “jing-tzahng mei yong-duh” ~ “consistently useless”
 • “Ta ma de! Nimen de bizui!” ~ “Everybody shut the hell up!”
 • “Da-shiang bao-tza shr duh lah doo-tze” ~ “The explosive diarrhea of an elephant”
 • HOE-tze duh PEE-goo!" ~ monkey’s butt!
 • “Nee mun DOH shr sagwa.” ~ “Idiots. All of you.”

When you’ve got the time and the reason:

 • “Ni ta ma de. Tianxia suoyoude ren. Dou gaisi.” ~ “Everyone under the heavens ought to die!”
 • “Liou coe shway duh biao-tze huh hoe-tze duh ur-tze.” ~ “Stupid son of a drooling whore and a monkey.”
 • “Wuh duh ma huh tah duh fong kwong duh wai shung” ~ “Holy mother of god and all her wacky nephews”
 • “Gao yang jong duh goo yang.” ~ “Motherless goats of all motherless goats.”
 • Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo! ~ “Filthy fornicators of livestock!”

Some Chinese Swears

You Can't Take the Sky from Me Lord_Entropy